فهرست بستن

سیاست حفظ حریم خصوصی.

Who we are

ما چه کسی هستیم.

Our website address is: http://tungstenconcentrate.ir.

آدرس وب‌سایت ما این است : http://tungstenconcentrate.ir.

What personal data we collect and why we collect it

چه نوع اطلاعات شخصی را جمع‌آوری می‌کنیم و اصلاً چرا آن‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم

Comments

نظرات

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

وقتی‌که بازدیدکنندگان نظرات خود را در سایت درج می‌کنند، اطلاعاتی که در فرم نظرات نشان داده‌شده است را جمع‌آوری می‌کنیم، همچنین برای کمک به شناسایی هرزنامه‌ها ، آدرس آی پی بازدیدکننده و رجیستری عامل کاربر مرورگر را طبقه‌بندی می‌کنیم تا مانع ارسال بعدی اسپم‌ها شویم.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

یک‌رشته ناشناس ایجادشده از آدرس ایمیل شما (که یک هش نیز نامیده می‌شود ) ممکن است به سرویس Gravatar ( سر به نیست کننده ) ارائه شود تا رؤیت شود که آیا از آن استفاده می‌کنید. سیاست حفظ حریم خصوصی خدمات Gravatar در این لینک در دسترس است: https://automattic.com/privacy/. پس از تائید دیدگاه شما، تصویر نمایه شما در متن دیدگاه شما به‌صورت عمومی قابل‌مشاهده است.

Media

رسانه‌ها

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

اگر قصد ارسال تصاویر به وب‌سایت رادارید، باید از ارسال تصاویری اجتناب کنید که در آن‌ها داده‌های موقعیت جغرافیایی (EXIF GPS) جاگذاری شده است تا محل سکونت یا کار شما شناسایی نشود. چراکه بازدیدکنندگان وب‌سایت می‌توانند هرگونه اطلاعات مکانی را از تصاویر موجود در وب‌سایت، دانلود و استخراج کنند.

Contact forms

فرم‌های تماس

Cookies

کوکی‌ها

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

اگر برای اولین بار یک نظری را در سایت ما درج می‌کنید، ممکن است برای ذخیره نام، آدرس ایمیل و وب‌سایت خود ، مجبور شوید در مورد عملکرد کوکی‌ها تصمیم‌گیری کنید. این‌ها برای راحتی شما طراحی‌شده‌اند، به‌طوری‌که شما مجبور نیستید دوباره جزئیات خود را پرکنید زمانی که قبلاً نظر دیگری را درج کرده‌اید. این کوکی‌ها برای یک سال در مرورگر وب شما فعال خواهند بود مگر اینکه آن‌ها را پاک‌کرده باشید.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

اگر شما یک حساب کاربری دارید و به‌حساب خود در این سایت وارد می‌شوید، ما یک کوکی موقتی را تنظیم خواهیم کرد تا اینکه مشخص کند آیا مرورگر شما کوکی‌ها را قبول می‌کند یا نه. این کوکی حاوی هیچ‌گونه اطلاعات شخصی نیست و زمانی که مرورگرتان را می‌بندید، از بین خواهد رفت.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

هنگامی‌که به سیستم وارد می‌شوید، همچنین ما کوکی‌های متعددی را تنظیم خواهیم کرد تا اینکه اطلاعات ورود به سیستم شما و انتخاب‌های صفحه‌نمایش خودتان را ذخیره کند. کوکی‌های ورود به سیستم برای دو روز معتبر هستند و کوکی‌های گزینه‌های صفحه‌نمایش برای یک سال معتبر می‌باشند. اگر گزینه “مرا به یاد داشته باش” را انتخاب کنید، ورود به سیستم شما به مدت دو هفته تداوم خواهد داشت. اگر از حساب کاربری خود خارج شوید، کوکی‌های ورود به سیستم حذف خواهند شد.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

اگر یک مقاله را ویرایش یا منتشر کنید، یک کوکی اضافی در مرورگر وب شما ذخیره خواهد شد. این کوکی حاوی هیچ‌گونه اطلاعات شخصی نیست و فقط شناسه پست مقاله‌ای را که ویرایشش کرده‌اید نشان می‌دهد. این کوکی بعد از یک روز منقضی می‌شود.

Embedded content from other websites

مطالب درج‌شده از وب‌سایت‌های دیگر

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

مقالات موجود در این سایت ممکن است شامل محتوای درج‌شده (مانند ویدیوها، تصاویر، مقاله‌ها و غیره) باشد. مطالب درج‌شده از وب‌سایت‌های دیگر ، رفتارشان دقیقاً همان‌طوری است که بازدیدکننده از وب‌سایت دیگری بازدید کرده است.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

این وب‌سایت‌ها ممکن است اطلاعات مربوط به شمارا جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی شخص ثالث اضافی را درج کنند، و نظارت کنند بر تعاملتان با محتوای درج‌شده، ازجمله ردیابی تعامل شما با محتوای درج‌شده، درصورتی‌که حساب کاربری دارید و به سیستم آن وب‌سایت واردشده‌اید.

Analytics

تجزیه و تحلیل

Who we share your data with

کیست که ما اطلاعات شمارا با او به اشتراک می‌گذاریم

How long we retain your data

ما اطلاعات مربوط به شمارا تا چه زمانی حفظ می‌کنیم

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

اگر یک نظر را درج کنید، نظر و فراداده آن به‌طور نامحدود حفظ می‌شوند. این به این معناست که ما می‌توانیم به‌جای نگهداری آن‌ها در یک لیست راهبردی، هر پیگیری نظر خودکار را دنبال و آن‌ها را تائید کنیم.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

برای کاربران آن‌هایی که در وب‌سایت ما ثبت‌نام کرده‌اند ( اگر وجود داشته باشد ) همچنین ذخیره می‌کنیم اطلاعات شخصی را که در نمایه کاربری‌شان فراهم کرده‌اند. تمامی کاربران در هرزمانی می‌توانند اطلاعات شخصی‌شان را مشاهده ، ویرایش و یا اینکه پاک کنند ( فقط قادر نخواهند بود نام کاربری‌شان را عوض کنند ) . همچنین مدیران وب‌سایت می‌توانند این‌گونه اطلاعات را مشاهده و ویرایش کنند.

What rights you have over your data

چه حقوقی نسبت به اطلاعات ( داده‌های ) خوددارید؟

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

چنانچه در این سایت یک حساب کاربری دارید ، یا دیدگاه درج‌شده‌ای دارید ، می‌توانید درخواستی داشته باشید مبتنی بر دریافت یک فایل صادرشده از اطلاعات شخصی که ما در مورد خودتان نگه می‌داریم ، حاوی هرگونه اطلاعاتی که برای ما ارائه نموده‌اید. همچنین می‌توانید درخواست کنید تا هرگونه اطلاعات شخصی که در رابطه با شما نگهداری می‌کنیم را پاک‌کنیم. این شامل هر نوع اطلاعاتی نمی‌شود که ما مجبوریم برای اهداف اداری ، قانونی یا امنیتی از آن مراقبت کنیم.  

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements